จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแยกจังหวัด

จังหวัด (จำนวนโรงเรียน) นักเรียน ครูผู้ควบคุมดูแล รวมทั้งสิ้น
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภูมิศาสตร์ รวม