จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแยกโรงเรียน

โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ควบคุมดูแล รวมทั้งสิ้น
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภูมิศาสตร์ รวม